Kita informacija

Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje ZooKatalogas.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi ZooKatalogas.lt parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka ZooKatalogas.lt parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi ZooKatalogas.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis ZooKatalogas.lt parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis ZooKatalogas.lt parduotuvės paslaugomis. Naudotis ZooKatalogas.lt parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti ZooKatalogas.lt parduotuvėje.
1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia ZooKatalogas.lt parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą ZooKatalogas.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių ZooKatalogas.lt parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
1.6. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ZooKatalogas.lt parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8. Pardavėjas, atsižvelgdamas į ZooKatalogas.lt parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ZooKatalogas.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas ZooKatalogas.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti ZooKatalogas.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
1.10. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti ZooKatalogas.lt parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis ZooKatalogas.lt parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti ZooKatalogas.lt parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis ZooKatalogas.lt parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs ZooKatalogas.lt parduotuvėje.
2.4. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie ZooKatalogas.lt parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei ZooKatalogas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą ZooKatalogas.lt parduotuvėje.
2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis ZooKatalogas.lt parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis ZooKatalogas.lt parduotuvės paslaugomis.
2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant ZooKatalogas.lt parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.
2.9. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.10. Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.11. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją ZooKatalogas.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
2.11. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
2.12. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos ZooKatalogas.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis ZooKatalogas.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
3.3.1. apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje;
3.3.2. apmokėjimas paprastu pavedimu - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į ZooKatalogas.lt banko sąskaitą.
3.4. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose.
3.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. ZooKatalogas.lt parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris).
4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės. Standartinis pristatymo mokestis – 10 Lt.
4.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę, arba užsakytą prekę pristatyti vėliau, prieš tai suderinęs su Pirkėju.
4.4. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.
4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.6. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
4.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą).
4.9. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
4.10. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas.

5.1. Visų ZooKatalogas.lt parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad ZooKatalogas.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Prekėms suteikiamas tam tikrą laiką galiojantis prekės gamintojo nurodytas tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant prekės pakuotės.
5.4. Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų. Už žalą atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukciją ar paskirtį, bei nesilaikant kitų teisės aktuose numatytų reikalavimų, atsako pats prekes įsigijęs ar jas naudojantis asmuo.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ZooKatalogas.lt parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui ZooKatalogas.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
6.5. Pirkėjo įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
6.5. Jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų, Pirkėjas turi teisę iš Pardavėjo reikalauti:
6.5.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
6.5.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
6.5.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
6.5.4. atlyginti perkės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino Pirkėjas pats arba trečiųjų asmenų padedamas;
6.5.6. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
6.6. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį kartu su grąžinama preke. Kartu turi būti pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo – pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jei toks buvo išduotas).
6.7. Teise grąžinti prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją ZooKatalogas.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.9. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
6.10. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami tik į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
6.11. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ZooKatalogas.lt parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

© 2017 © HiltonHerbs.lt. Visos teisės saugomos.
El. paštas: info@hiltonherbs.lt, telefonas: +370 (698) 15402.
Parduotuvių nuoma - el. parduotuvę sukursime nemokamai!
www.parduotuviunuoma.lt